Sponsor logo
banner

Фондация „Младеново” стартира проект за противодействие на антиджипсизма в България

Антиджипсизмът е форма на расова дискриминация. Повечето актове на антиджипсизъм са наказуеми от закона и противоречат на приетите у нас държавни стандарти за опазване на човешките права. Въпреки това, те се случват ежедневно и биват толерирани, не се преследват и не се наказват. Ромите са най-засегнатата група от езика на омразата в България. Много медии предоставят платформа за изява на радикално-националистически говорители, които открито подстрекават омраза към ромите. Дискриминацията на ромите у нас е институционализирана, системна, толерирана и неосъзната от страна на мнозинството.

Промяната в нагласите към ромите и прекратяване на дискриминацията към тях изискват силна общностна реакция. Борбата с антиджипсизма върви ръка за ръка с обучението за човешки права. Със съфинансиране по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, ФРГИ в партньорство с Фондация „Младеново“, гр. Лом  и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“  ще обучи 340 учители и 340 младежки лидери от 17 български града за ефективно противодействие на дискриминацията на ромите. Обученията ще се проведат в периода април – ноември 2017 г. Интерактивните обучения ще се базират върху наръчника за обучители „Огледала“, чиито права за разпространение на български език бяха предоставени на Фондация „Младеново“ и ФРГИ от Съвета на Европа.

Прилагането на знанията, придобити по време на обученията ще инспирира местни информационни кампании в периода декември 2017 – май 2018 г., които имат за цел да повишат чувствителността и нетърпимостта към ежедневната сегрегация на ромите. Всяка кампания ще бъде организирана от местни инициативни групи. Проектните дейности предвиждат активно включване на роми в планирането и изпълнението, на принципа „нищо за нас, без нас“.

Проектът ще завърши с национална конференция през юни 2018 г., която ще разпространи добрите практики и ще създаде мост между общностните модели и институциите, отговорни за защитата на човешките права в България. 

Крачка напред за фондация "Младеново"

На 01 октомври 2015г. фондация „Младеново” приключи проект „Крачка напред!”, BG05/1020, финансиран по програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Проектът се изпълнява период от 10 месеца в тематична област: „Изграждане на капацитет за НПО“, приоритет „Развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за мониторинг”. Общата стойност на проекта е 17 055, 03 евро, от които 15 075,03 са безвъзмездна финансова помощ.

В тригодишния си период на работа, организацията се превърна в посредник между ромите и институциите в град Лом. За да упражнява тази роля по-ефективно и за да може да влияе върху политиките на местната власт, свързани с ромите, екипът на фондацията се нуждаеше от повишаване на своите умения за застъпничество и лобиране. Всичко това беше реализирано с проект „Крачка напред!”

Проведените шест двудневни тренинг модули за екипа на фондацията бяха по темите: Ефективна комуникация; Водене на преговори; Управление на конфликти; Вземане на решение; Работа в екип и екипно взаимодействие;Запознаване на екипа с всички действащи социални и образователни програми, както и програми за заетост на местно ниво, които са достъпни за ромската общност.

Обучените по проекта млади доброволци вече съдействат с различни инициативи, за формиране на активна гражданска позиция сред своите връстници. Те могат вече да извършват неформални образователни дейности с млади хора, близки до тях по възраст и интереси, за да популяризират доброволчеството в град Лом и да променят нагласите от пасивност към активност. В рамките на проекта Фондацията положи основите на клуб „Млад журналист”, като се очаква бъдещите журналисти сами да изготвят и публикуват материали в местния радиовъзел и в социалните мрежи.

„Към настоящия момент гражданите не са коректив на местното управление, а това е едно от най-важните им права. Ромите, като традиционно изключвана от поцеса на вземане на решения група, ще бъдат насърчавани да взаимодействат по-активно с местната власт, като за целта екипът на организацията е готов да бъде катализатор на тези процеси в град Лом” – каза Председателят на Управителния съвет на фондацията – Миленко Миленков.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Младеново“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Обучение на тема "Работа в екип" по проект "Крачна напред!" BG50/1020

На 12-13 август 2015г. в гр. Лом се проведе обучение на тема „Работа в екип” за екипа на фондация „Младеново” по проект „Крачка напред!” BG 05/1020, финансиран по програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г

По време на обучението бяха разгледани различни аспекти от екипната работа, бяха разиграни няколко ролеви игри, които имаха за цел да поставят екипа на фондацията да работи заедно по конкретен проблем, зададен от обучителите. В процеса н работа много от участниците се включиха в заданията през двата дни на обучението.

Презентация от обучението може да изтеглите от тук.

“Доброволчество” е темата, която събра 60 младежи на обучение по проект “Крачка напред!”

На 01.03.2015г. в град Лом се проведе обучение на тема “Доброволчество” като част от проект “Крачка напред!” BG05/1020

Това е първото от общо десет планирани обучения за доброволци към фондация “Младеново”, които ще се проведат в рамките на проект „Крачка напред!”, BG05/1020 финансиран по програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г.

Обучението се проведе в хотел-ресторант “Дунав” гр.Лом, а участници бяха 60 младежи, ученици и представители на различни ромски квартали, както и младежи от централната част на града. Чрез събирането на млади роми и нероми на едно място се цели създаване на условия за по-добра комуникация и сътрудничество с младежи от Лом. Премахването на стереотипи за ромите е другата цел на обученията за младежи.

Първо обучение на тема „Ефективна комуникация“ като част от проект "Крачка напред!" BG05/1020

На 14 и 15 февруари 2015 г. в град Лом се проведе първото обучение за екипа на Фоднация “Младеново” на тема „Ефективна комуникация“ по проект „Крачка напред!”.
Шестте планирани обучения за повишаване на капацитета и компетенциите на хората от екипа на Фондация “Младеново” ще се проведат в рамките на проект „Крачка напред!”, BG05/1020, финансиран по програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.
Петнадесетте души от екипа на Фондацията се обучаваха в хотел-ресторант “Дунав” гр. Лом от лекторите - Кирилка Ангелова и Орхан Тахир. Разгледаните теми: Основи, елементи и механизми на общуването; Общуване в организациите и екипите; Междукултурното общуване и диалог.

Изложба в Лом 20.03.2013

„Заедно в многообразието за различия в нова светлина”

Битът и традициите на ромите, спецификата и богатството на тяхната култура бяха събрани в експозицията, в която предмети, инструменти и пособия от занаяти „съжителстват” с фотоси и носят посланието, че пътят към толерантността и към приемането на хората с техните уникални качества минава през взаимното опознаване. Снимки от самото събитие може да разгледате в нашата ГАЛЕРИЯ.