Sponsor logo
banner

Фондация "Младеново"

Фондация „Младеново” е неправителствена организация с идеална цел, вписана на 24.07.2012г. в регистъра за Юридически лица с нестопанска цел с обществена полза. Мисия на фондацията е да създава условия за подкрепа и развитие на талантите в гр.Лом и региона.
Цели на фондация „Младеново” са:
· Да създава условия за подкрепа и развитие на талантите в гр.Лом и региона;
·Да инициира, осъществява или оказва помощ на проекти и програми, съдействащи за развитие на общността;
· Да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура;
· Да подпомага социално слабите, инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;
· Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация;
· Да създава възможности за повишаване на знания, умения и квалификация на групи в неравностойно положение;
· Да създава условия за временна или дълготрайна заетост на групи в неравностойно положение;
· Да защитава човешките права и околната среда;
· Да насърчава сътрудничеството между общината, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие;
· Да обедини човешки и финансови ресурси и да ги насочи към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността.
Дейността на Фондацията се основава на следните принципи:
· Принцип на спазване на законодателството на Република България, Учредителния акт и решенията на Председателя на Фондацията;
·  Принцип на отчетност и прозрачност;
·  Принцип на публичност;
·  Принцип на избягване на конфликти на интереси;
·  Принцип на спазване волята на дарителите и изискванията на международните и български донори на Фондацията.

Дарете

Фондация "Младеново" предлага различни възможности за това да станете част от истинската промяна в България и да подкрепите гражданите на различни населени места в опитите им да променят за добро своето село, град, професионална или възрастова група.

Вашата подкрепа може да постигне значими промени в качеството на живот на хората, подобрявайки значимо околната среда, културата, образованието, здравето и икономическото им състояние. Така, Вие, може да станете част от процеса на възстановяване на България и превръщането й в наистина добро място за живот.

Датете на:

Банка  „Юробанк България АД” – клон Лом

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG34 BPBI 7933 1078 9734 01